Samen 0 Medium

Van harte Welkom op de website van Werkgroep IDPAD Prio-Thema's

Decade for people of African descent (IDPAD)

Verenigde Naties resolutie 68/237;
Op 23 december 2013 is, met steun vanuit Nederland, door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 68/237 aangenomen tot uitroeping van een Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (Decade). Dit Decennium loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024. Meer informatie over VN-Decennium is te vinden op de website van de Verenigde Naties:
www.un.org/en/events/africandescentdecade .

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) draagt zorg voor de coördinatie van de Nederlandse invulling van het Decennium vanwege haar verantwoordelijkheid voor de bestrijding van racisme en in relatie daarmee het stimuleren van de sociale samenhang in de Nederlandse samenleving.

SZW Creatieve sessies;
In het kader van haar verantwoordelijkheid voor de Nederlandse invulling van de Decade, heeft het ministerie van SZW op 25 augustus en 21 oktober 2016 creatieve sessies georganiseerd met als doel, de mogelijkheid te bieden aan Nederlanders van Afrikaanse afkomst om een actieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse invulling van de VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. De verslagen van beide creatieve sessies van 2016 zijn te vinden op de door het ministerie van SZW (speciaal voor de Decade) ontwikkelde website: 
www.africandescent.nl  onder het onderwerp “Decennium activiteiten “.

De 12 Geprioriteerde Thema’s (Prio-Thema’s);
De twee creatieve sessies in 2016 hebben geresulteerd in 12 geprioriteerde thema’s. Deze thema’s dienen als leidraad voor de uit te voeren activiteiten in het kader van het decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst.

De 12 thema’s zijn :
1. Landelijk Cultureel Centrum & Lokale Afrikahuizen
2. Beeldvorming & Media
3. Transparantie en Communicatie
4. Monitoring en Rapportage
5. Diversiteit Instituties
6. Ontsluiting en Onderzoek naar Afrikaanse geschiedenis in relatie tot Nederland
7. Politie en justitie
8. Excuses
9. Samenwerking gemeenschappen + Lobby & Community building & Vakbond
10. Geschiedenis dekoloniseren in onderwijs
11. Ondernemerschap
12. Cultuurspecifieke zorg

Vervolg Creatieve sessie;
Naar aanleiding van deze geprioriteerde thema’s en het door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid gepubliceerde verslag van de creatieve sessie van 21 oktober, hebben de organisaties Landelijke overlegorgaan Afrikanen en Black ladies talk, die deelnemers waren van de sessie van 21 oktober 2016 en ook mede-initiatiefnemers van de 12 geprioriteerde thema’s, het initiatief genomen om op 24 maart jl. een vervolg creatieve sessie te organiseren. Het inzichtelijk maken van de 12 geprioriteerde thema’s zijn hier verder door de gemeenschap zelf opgepakt, uitgewerkt en ten uitvoer gebracht. Tijdens deze sessie, is ook de werkgroep “
IDPAD Prio-Thema’s” in het leven geroepen door de aanwezigen. Lees verder.......