Samen 0 Medium

Wie zijn wij

Werkgroep IDPAD Prio-Thema’s

De Werkgroep
De Werkgroep IDPAD Prio-Thema’s is door de deelnemers van de (vervolg) creatieve sessie op 24 maart 2017 in het leven geroepen, met als doel: de implementatie van de tijdens de creatieve sessie van 21 oktober 2016 geprioriteerde activiteiten (Prio-Thema’s) te monitoren en adviseren. De werkgroep bestaat namelijk uit een “Trekkers comité” en zes “ werkteams”.

De hoofdtaken van de werkgroep zijn;
- de gemeenschap motiveren om ideeën te ontwikkelen en uitvoeren
- samenwerking binnen de gemeenschap stimuleren
- alle betrokken adviseren (gemeenschap, overheid en welzijnsinstellingen)

Het Trekkers comité: heeft een leidinggevende (bestuurlijke) functie en de taak om de uitvoering van de prio-thema’s in goede banen te leiden. Het comité is het aanspreekpunt van de werkgroep van en naar buitenwereld (overheid, welzijnsinstellingen, de (zwarte)gemeenschap);
- Voorzitter,
- Vice voorzitter,
- Secretaris,
- Assistent-Secretaris,
- Penningmester en
- Assistent-Penningmeester.
- Algemeen Comitélid

De Werkteams: vormen de werkvloer, waar alle leden van de werkgroep zijn ingedeeld op basis van expertise en gezamenlijk werken aan de uitvoering van de geprioriteerde activiteiten;
- Administratie, fondsenwerving & financiering
- Lobby, PR & promotie
- Planning, onderzoek & monitoring
- Uitvoering & rapportage
- Informatie, communicatie & publicatie
- Community mobilisatie & -engagement

Doelgroep
De doelgroep van de werkgroep is, inwoners van Nederland met Afrikaanse afkomst. Volgens de gegevens van het centraal bureau voor de statistiek (CBS), wonen er in Nederland ongeveer, zeshonderdduizend (600.000) mensen van Afrikaanse afkomst.

Populatie doelgroep op basis van C.B.S. gegevens per januari 2017;
Surinamers van Afrikaanse afkomst (185.000)
Caribische-Nederlanders van Afrikaanse afkomst (200.000)
Sub-Saharische/Continental Afrikanen (215.000)
Overige (werelddelen van) Afrikaanse afkomst: aantal niet bekend

Missie
De werkgroep heeft als missie;
Het uitwerken van alle geprioriteerde thema’s tot handzame plannen die omgezet moeten kunnen worden in duidelijke projecten en die aanwijsbare veranderingen moeten teweeg-brengen in de positie van de doelgroep. De realisatie moet rond 2024 afgerond zijn.
De geprioriteerde thema’s als bindingsmechanisme inzetten om de gemeenschappen (Surinaamse, Caribische, Amerikaanse en Sub-Saharaische Afrikanen e.a.) te verenigen.
Ervoor te zorgen dat de Nederlandse invulling van de VN-Resolutie 68/237 (Decade) ten goede komt aan de doelgroep (mensen van Afrikaanse afkomt) , voor wie het daadwerkelijk bedoeld is.
De krachten binnen de gemeenschap bundelen en inzetten om de impasse (waarin de gemeenschap zich momenteel bevindt) te doorbreken.
Tenslotte, erkenning en gerechtigheid opeisen en werken aan volwaardige ontwikkeling (bestaan) van de doelgroep in de Nederlandse samenleving

Visie
Hoe gaan we genoemde doelen bereiken?
Zoeken, benoemen en investeren in bestaande sterke kwaliteiten van de doelgroep.
De (zwarte) gemeenschap van Nederlanders van Afrikaanse afkomst is een zeer potentiële gemeenschap en beschikt over zeer kwalitatieve mensen die veel te bieden hebben in de Nederlandse maatschappij. Vooral de schatrijke culturele diversiteit binnen de gemeenschap draagt enorm bij aan verrijking van de Nederlandse culturele erfgoed. Hoewel de gemeenschap zeer potentieel is, zijn er door verschillende redenen sociaalmaatschappelijke struikelblokken die belemmering vormen voor vooruitgang binnen de gemeenschap.

Opstellen en implementeren van een Nationaal Mobiliteitsplan.
De meeste organisaties in genoemde gemeenschap benaderen en uitleggen wat de bedoeling is van de Decade for People of African Descent en hoe zij voordelen van kunnen hebben en ook hoe zij daar een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Het is belangrijk om ook veel aandacht te schenken aan de regionale organisaties. Leden van de achterban kunnen instromen in de projecten/trainingen die uitgevoerd zullen worden vanuit de 12 prio-thema’s. De achterban zal ook inspraak moeten hebben in de inhoud en de uitvoering van de projecten.

Het medebepalen, monitoren en bijsturen van de einddoelen van de projecten die onder de prio-thema’s vallen.
Zoals eerder aangegeven zijn de 12 prio’s een uitvloeisel van besprekingen met de gemeenschap in de loop van afgelopen jaar. Deze belangrijkste basisdoelen moeten minimaal gehaald zijn in 2024. De projecten die ontwikkeld zullen worden zijn de instrumenten die gebruikt moeten worden om de doelen te behalen. Waarschijnlijk worden die uitgevoerd door externe buro’s die daarop inschrijven. Dit alles onder begeleiding van een facilitair buro. De Werkgroep zal alle eindtermen meebepalen en de voortgang controleren. Bij afwijkingen die negatief werken mbt de doelen, zal zij moeten ingrijpen en bijsturen.

Het medebepalen van het regime mbt het Fonds. De ministerie zal alle gelden ten behoeve van de Decade waarschijnlijk onderbrengen bij een bestaande Fonds. Voordeel is dat zo’n Fonds alle faciliteiten heet mbt de logistiek van gelden. Uiteraard zullen de regels om te komen tot honorering van onze projecten, bepaalde regels moeten worden opgesteld. De Werkgroep zal met haar expertise over de doelgroep medebepalen hoe deze regels zullen luiden. Tevens zal zij meekijken bij het toepassen van deze toewijzingsregels en commentaar leveren indien nodig.

Doelstellingen
De doestellingen van de werkgroep zijn de 12 geprioriteerde thema’s, verder ingedeeld op basis van de drie VN-Pijlers (erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling), waarbij elke thema eigen doelstellingen heeft. Lees verder over de thema's...........

Strategie
Om de doelstellingen te halen, zal de werkgroep werken aan zelfredzaamheid binnen de gemeenschap en perspectieven bieden aan de doelgroep: creëren van eigen inkomen, zelf-begeleiden van jongeren, trainen van eigen mensen en samenwerking aangaan met alle welzijnsinstellingen en instituten in de Nederlandse samenleving;

1)Er wordt professionals en experts van binnen (ook soms van buiten) de gemeenschap verzameld, die de afzonderlijke gemeenschappen (Surinaamse, Caribische, Amerikaanse en Sub-Saharische Afrikanen) voorzien in kennis en vaardigheden, zodat gemeenschappelijke organisaties, groeperingen en individuen op een effectieve, efficiënte en professionele manier bijdrage kunnen leveren aan het begeleiden van individuen en het versterken van de gemeenschap in het geheel.

2)Door middel van de geprioriteerde thema’s de mogelijkheid bieden aan gemeenschappelijke organisaties, groeperingen en individuen om in het kader van de Nederlandse invulling van de Decade, activiteiten te ontplooien op thema basis.

3)De maatschappelijke instellingen zoals gemeentelijke ambtenaren, welzijnswerkers, werkgevers- en werknemersorganisaties, zorginstellingen, scholen en onderwijsinstellingen zullen zo goed mogelijk worden geïnformeerd en in beweging gebracht, zodat ze de doelgroep beter leren kennen en waarderen, waardoor een win-win situatie zou ontstaan, op de ene hand tussen de doelgroep en de betrokken instellingen en aan de ander hand de doelgroep en de Nederlandse samenleving in het geheel.