Samen 0 Medium

Werk & Inkomen

Hoofddoelstelling
Het hebben van werk en inkomen is een basisnorm om een evenwichtig bestaan te hebben voor elk individu in Nederland. De cijfers geven hardnekkig aan dat de deelname van de Afro-gemeenschap aan arbeid achterblijft bij deelname van allochtone Nederlanders. Wij willen dat de deelname van de Afro-gemeenschap eindelijk evenwichtiger. Racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt is een vaak gehoorde klacht in de gemeenschappen. We zullen alles uit de kast moeten halen om dit probleem beter onder de aandacht te brengen. Deelname als gesprekspartners op de arbeidsmarkt en initiëren van eigen inkomstenbronnen hoort daar ook bij. De gemeenschap zal elkaar ook onderling stimuleren om eigen werkgelegenheid te creëren. Denk maar aan het stimuleren van ondernemerschap.

Uitwerking
1.  Het bevorderen van het solliciteren zonder naam bij overheden /gemeenten en andere instellingen om zo de kans op vooroordelen te verkleinen en het sollicitatieproces eerlijker te doen verlopen. De arbeidskansen voor de Afrikaanse-Nederlandse sollicitanten worden daardoor aanzienlijk vergroot.

2.  Platform creëren of bestaande platformen ondersteunen die ondernemers/ZZP-ers van Afrikaanse afkomst ondersteunen (financieel, kennis- ontwikkeling, administratief, juridisch etc). Hiermee willen we een groei van ondernemers van Afrikaanse afkomst realiseren. Het is noodzakelijk bestaande ondernemers in kaart te brengen en te kijken hoe ze nog succesvoller kunnen worden.

3.  Ruimte creëren voor diversiteitsbeleid in het MKB segment, waarbij doorgroei van Afro Nederlanders naar hogere (management) positie wordt gestimuleerd, dan wel wordt afgedwongen. Momenteel bestaat er al een wet die aangeeft dat minimaal 30% van het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen uit vrouwen moet bestaan. Een dergelijk vorm zou ook mogelijk gemaakt moeten worden voor mensen van Afrikaanse afkomst.

4.  Meer stageplaatsen creëren bij de overheden en bij het bedrijfsleven, voor jongeren van Afrikaanse afkomst.